Podmienky využitia rozhrania

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľom lokality www.dezinfekcny-stojan.sk je:

IMAGE Marketing s.r.o.
sídlo: Medvedzie 123/10-95
027 44 Tvrdošín

Slovenská republika
IČO: 36 748 137
IČ DPH: SK 2022 333 159
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 18712/L.

telefónne číslo: +421 948 232 000
e-mail: info@dezinfekcny-stojan.sk
(v ďalšom „Poskytovateľ“)

Registrovaným užívateľom je akákoľvek fyzická osoba nepodnikateľ spôsobilá k právnym úkonom, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba (v ďalšom „Užívateľ“), ktorá sa zaregistruje na lokalite www.dezinfekcny-stojan.sk na základe súhlasu s týmito Podmienkami využitia webového rozhrania www.dezinfekcny-stojan.sk.

II. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

Užívateľský profil

Užívateľským profilom lokality www.dezinfekcny-stojan.sk sa rozumie osobné konto užívateľa, ktoré sa vytvára na základe registrácie. Vytvorenie užívateľského profilu je dobrovoľné a bezplatné. Užívateľský profil umožňuje užívateľovi prihlásiť sa na odoberanie infospráv (newsletterov) o novinkách alebo zlacnených tovaroch, získavať vernostné zľavy, informácie o akciách a pod. (teda okrem nakupovania získať rôzne extra služby). Využívanie funkcionalít spojených s užívateľským profilom je dobrovoľné a bezplatné.

Užívateľ

Je fyzická osoba nepodnikateľ, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá využíva užívateľský profil lokality www.dezinfekcny-stojan.sk.

Neoprávnená osoba

Neoprávnená osoba je osoba, ktorá nemá právo využívať služby Poskytovateľa (osoba, ktorá nemá užívateľský profil na lokalite www.dezinfekcny-stojan.sk, alebo má nesprávnu, nepravdivú registráciu alebo aj z iných dôvodov).

III. Predmet Podmienok využitia webového rozhrania

Podmienky využitia webového rozhrania upravujú vzájomný vzťah, práva a povinnosti strán z právnych vzťahov vzniknutých pri užívaní lokality www.dezinfekcny-stojan.sk.

IV. Podmienky registrácie

Užívateľský profil môže získať ten, kto:

•  1. Akceptuje a vyjadrí súhlas s týmito Podmienkami využitia webového rozhrania.
•  2. Poskytne Poskytovateľovi platné osobné (resp. firemné) údaje nevyhnutné pre registráciu a vytvorenie osobného profilu. Užívateľ súhlasom s Podmienkami využitia webového rozhrania sa zaväzuje, že sa nebude vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu či to nepravdivo tvrdiť, alebo akokoľvek inak nesprávne popisovať svoje spojenie s akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou. Poskytovateľ v prípade podozrenia na nekompletnú, neexistujúcu, alebo dlhodobo neaktívnu (viac ako 12 mesiacov) alebo škodlivú registráciu je oprávnený túto zrušiť. Poskytovateľ si rovnako vyhradzuje právo v takomto prípade zamedziť prístup na lokalitu www.dezinfekcny-stojan.sk pre Užívateľa.
•  3. Je na základe (registračným formulárom zvolených) autorizačných údajov (prihlasovacie meno, heslo), ktoré slúžia na overovanie identity Užívateľa pri jeho prístupe do lokality www.dezinfekcny-stojan.sk riadne registrovaným užívateľom lokality www.dezinfekcny-stojan.sk.
•  4. Nebude používať žiadne zariadenia, software alebo automatizované prostriedky, alebo za pomoci iných prostriedkov sa nebude pokúšať kopírovať, zasahovať a narúšať riadnu prevádzku e-shopu, služby alebo akékoľvek funkcie, ktoré e-shop ponúka.
•  5. Berie na vedomie, že Poskytovateľ neschvaľuje obsah údajov dodaných do systéme Užívateľom, ani nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek výhražný, hanlivý, obscénny, znepokojujúci alebo urážlivý materiál, ktorý je súčasťou takýchto materiálov alebo za akýkoľvek trestný čin, ku ktorému dopomohlo využívanie tejto stránky.

Užívateľ na základe registrácie:

•  6. Vyjadruje slobodný a priamy súhlas s Podmienkami využitia webového rozhrania a slobodný a priamy súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov.
•  7. Získava svoj unikátny prístup do užívateľskej zóny (osobného profilu) s právom administrovať svoj osobný profil (editovať vstupné údaje, vstupné heslo a pod.).
•  8. Berie na vedomie a súhlasí s tým, že musí sám zabezpečiť svoje autorizačné údaje tak, aby v maximálnej miere vylúčil ich zneužitie neoprávnenými osobami.
•  9. Berie na vedomie a súhlasí s tým, že v plnom rozsahu zodpovedá za všetky aktivity, ktoré boli prevedené z jeho osobného profilu, resp. s jeho autorizačnými údajmi. Užívateľ rovnako v plnom rozsahu zodpovedá za prípadnú finančnú alebo autorskú ujmu, ktorá vznikne Poskytovateľovi zneužitím jeho (Užívateľových) autorizačných údajov, pokiaľ boli poskytnuté tretím stranám.
•  10. V prípade, že lokalita www.dezinfekcny-stojan.sk umožní registrovaným užívateľom prispievať do diskusie, hodnotiť produkty alebo písať interné správy medzi užívateľmi, vyhlasuje, že jeho správy a komentáre nebudú mať charakter správ, ktoré sú vulgárne, urážlivé, poburujúce, obscénne, vzťahujúce sa k propagácii resp. priamo propagujúce násilie, rasizmus, fašizmus, alebo iné hnutia a ideológie smerujúce k potlačeniu práv a slobôd občanov, nebudú komerčného charakteru a nebudú podnecovať k páchaniu trestnej činnosti alebo porušovaniu právneho poriadku SR.
•  11. Nie je povinný uhrádzať žiadne platby a poplatky v súvislosti so svojou registráciou na lokalite www.dezinfekcny-stojan.sk.

V. Ochrana osobných údajov

Užívateľ na základe svojej registrácie udeľuje súhlas v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov na spracovanie svojich osobných údajov na účel poskytovania služieb, evidencie údajov Užívateľa, ako aj na plnenie iných zmluvných a zákonných povinností. Poskytovateľ je oprávnený tieto osobné údaje spracovať vo svojich informačných systémoch, pričom sa zaväzuje tieto údaje chrániť proti neautorizovanému prístupu, rešpektovať ich dôverný a osobný charakter a neposkytne osobné údaje užívateľa tretím stranám. Celé vyhlásenie Poskytovateľa o ochrane osobných údajov môžete čítať TU.

VI. Poplatky

•  1. Vytvorenie užívateľského profilu registráciou na lokalite www.dezinfekcny-stojan.sk je bezplatné.
•  2. V prípade, že Poskytovateľ a Užívateľ uzatvoria písomnú Partnerskú zmluvu, riadia sa ich práva a povinnosti vrátane poplatkov ustanoveniami tejto Partnerskej zmluvy.

VII. Reklamačný poriadok

S ohľadom na to, že vytvorenie užívateľského profilu spojeného s registráciou na lokalite www.dezinfekcny-stojan.sk nie je spojené so žiadnym poplatkom a je dobrovoľné, Užívateľ nie je oprávnený podávať žiadne reklamácie plynúce z užívania profilu. Všetky pripomienky na vylepšenia alebo zmeny môže vyjadrovať prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného v časti Kontakt na lokalite www.dezinfekcny-stojan.sk).

VIII. Zrušenie registrácie na žiadosť Užívateľa

•  1. Užívateľ môže kedykoľvek a bez udania dôvodu písomným požiadaním na adresu sídla Poskytovateľa alebo prostredníctvom el. pošty žiadať o zrušenie registrácie, pričom Poskytovateľ sa zaväzuje v čo najkratšej možnej dobe osobný profil Užívateľa zrušiť a o tejto skutočnosti ho informovať.
•  2. Užívateľ berie na vedomie, že odvolanie súhlasu o spracovaní osobných údajov v súlade s Vyhlásením o ochrane osobných údajov sa automaticky chápe ako žiadosť o zrušenie registrácie.
•  3. Poskytovateľ je oprávnený registráciu Užívateľa zrušiť aj z dôvodu neoprávneného zásahu do údajov na lokalite www.dezinfekcny-stojan.sk.
•  4. Poskytovateľ je oprávnený registráciu (užívateľské konto) Užívateľa zrušiť aj zo zákonných alebo iných primeraných dôvodov.

IX. Osobitné ustanovenia

•  1. Užívateľ nie je oprávnený šíriť prostredníctvom lokality www.dezinfekcny-stojan.sk nevyžiadané informácie ani iné reklamné informácie, na ktoré nedostal súhlas od Poskytovateľa alebo osôb vykonávajúcich príslušné práva (najmä autorské). Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek žiadať od Užívateľa preukázanie príslušných súhlasov. V prípade, že Užívateľ nepreukáže Poskytovateľovi, že je oprávneným nositeľom alebo vykonávateľom príslušných práv (najmä práv autorských) je Poskytovateľ oprávnený registráciu Užívateľa zrušiť a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Za prípadné škody spôsobené porušením práv tretích osôb zodpovedá v plnom rozsahu Užívateľ.
•  2. Obsah lokality www.dezinfekcny-stojan.sk je predmetom duševného vlastníctva. Užívateľ nie je oprávnený neoprávneným spôsobom využívať alebo tretím stranám poskytnúť akékoľvek práva patriace Poskytovateľovi. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za takto spôsobenú prípadnú finančnú alebo autorskú ujmu Poskytovateľovi.
•  3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo inovovať a modifikovať lokalitu www.dezinfekcny-stojan.sk, pričom Užívateľ je povinný tieto zmeny rešpektovať.
•  4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zasielať informácie Užívateľovi týkajúce sa lokality www.dezinfekcny-stojan.sk alebo tretích partnerských strán.
•  5. Poskytovateľ nezodpovedá za:
•  spôsob využívania funkcionalít lokality www.dezinfekcny-stojan.sk a následky vyplývajúce z ich využívania
•  za služby a z ich používania vyplývajúce následky sprístupnené prostredníctvom lokality www.dezinfekcny-stojan.sk, ktoré poskytujú tretie strany
•  bezpečnosť údajov, súborov a akýchkoľvek informácií prenášaných prostredníctvom siete Internet, ani za ich stratu, skreslenie, poškodenie alebo zničenie
•  za obmedzenosť alebo nedostupnosť služieb, zníženie kvality, rýchlosti alebo výpadky spôsobené treťou stranou
•  za informácie a obsah lokality ‚www.dezinfekcny-stojan.sk‚, ktoré sa nachádzajú na lokalite ‚www.dezinfekcny-stojan.sk‚, ale neboli prezentované Poskytovateľom, nezodpovedá ani za ochranu údajov prezentovaných týmito informáciami

X. Aktualizácia Podmienok využitia webového rozhrania

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok využitia webového rozhrania napr. po pridaní nových služieb, po vylepšení aktuálnych služieb alebo zmenách technológií. Všetky zmeny nadobudnú účinnosť v okamihu zverejnenia aktualizovaných podmienok na lokalite www.dezinfekcny-stojan.sk. Ak Poskytovateľ vykoná nejaké významné alebo rozsiahle zmeny na lokalite www.dezinfekcny-stojan.sk, upozorní Užívateľa prostredníctvom el. pošty zreteľným a jednoznačným oznamom o týchto zmenách.

XI. Záverečné ustanovenia

•  1. Vzťahy neupravené Podmienkami využitia webového rozhrania sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
•  2. Užívateľ zodpovedá za škody spôsobené porušením týchto Podmienok využitia webového rozhrania alebo zákonnej povinnosti. Rozsah a spôsob jej náhrady sa spravujú ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä Obchodného zákonníka ako aj Občianskeho zákonníka v SR.

XII. Kontakt

Užívateľ v prípade akýchkoľvek nejasností, otázok alebo spojitostí k Podmienkam využitia webového rozhrania môže kontaktovať Poskytovateľa na zákazníckej e-mailovej adrese info@dezinfekcny-stojan.sk.